Overslaan en naar de inhoud gaan

ANBI

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Het Lichtbaken - Nederlands Gereformeerde Kerk Rijsenhout

RSIN/Fiscaal nummer:

824168859

Website adres:

haarlemmermeer.ngk.nl

E-mail:

scribangklichtbaken [at] gmail [dot] com

Adres:

Aalsmeerderweg 751

Postcode:

1435 EK

Plaats:

Rijsenhout

Postadres:

Rijshornstraat 56

Postcode:

1435 HD

Plaats:

Rijsenhout

 

Het Lichtbaken is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

De Nederlands Gereformeerde Kerk Rijsenhout, het Lichtbaken, is aangewezen als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) onder RSIN nr. 824168859. 


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: www.ngk.nl/beleidsplan

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant en de beheerder is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, liturgiecommissie, jeugdteam, zendingscommissie en ouderencommissie. Meer informatie hierover treft u aan op deze website onder het menu ‘Organisatie’.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en lasten over verslagjaar:

2018

 

 

 

begroting

rekening

rekening

 

2018

2018

2017

baten kerk

 

 

 

Opbrengst uit bezittingen

10.700

11.100

10.206

Bijdragen gemeenteleden

72.600

73.914

72.936

Subsidies en overige bijdragen van derden

2.200

1.637

3.686

totaal baten (a)

85.500

86.651

80.739

 

 

 

 

lasten kerk

 

 

 

Bestedingen pastoraat (predikant(en))

47.050

49.035

46.716

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

15.500

11.054

12.546

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

6.135

6.147

5.987

Lasten kerkelijke gebouwen

15.800

14.632

15.858

Reservering groot onderhoud pastorie en kerkgebouw

3500

3500

3.500

Overige kosten (w.o. bank, schoonmaak, beheerder)

4.500

4.331

5.196

totaal lasten (b)

92.485

88.699

89.803

 

 

 

 

Resultaat kerk (totaal a-b)

-6.985

-2.048

-2.975

 

 

 

 

baten diaconie

 

 

 

Opbrengst uit bezittingen

25

 

 

Bijdragen gemeenteleden

7.465

 

 

Subsidies en overige bijdragen van derden

0

 

 

totaal baten (c)

7.490

 

 

 

 

 

 

lasten diaconie

 

 

 

Bestedingen hulpverlening plaatselijk

 2.305

 

 

Bestedingen hulpverlening regio/landelijk

 3.688

 

 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 117

 

 

totaal lasten (d)

6.110

 

 

 

 

 

 

Resultaat diaconie (totaal c-d)

1.380

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoeding beheerder) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.